Generelt

Tamtron AS Salgs og Leveringsbetingelser

For alle våre salgsavtaler gjelder utelukkende nedenstående betingelser, såfremt det ikke berører ufravikelige lovbestemmelser. Kjøpers egne innkjøpsbetingelser forplikter oss ikke, med mindre annet er avtalt og skriftlig bekreftet av oss.

Produktinformasjon

Alle opplysninger om vekt, dimensjoner og kvalitet samt tekniske og andre data, som fremgår av kataloger og brosjyrer er veiledende, og kun bindende i det omfang slike opplysninger inngår som en del av en avtale bekreftet av oss.

Kvalitet/utførelse

Kjøper bærer selv ansvaret for at tekniske spesifikasjoner og materialet i sin helhet egner seg til hans behov.  Er materialet ikke bestilt etter en standard eller med angitt kvalitetsbetegnelse, vil dette bli levert i vanlig handelskvalitet og utførelse uten ansvar for spesielle kvalitetskrav.

Garanti / Reklamasjon

Tamtron AS yter i utgangspunktet 12 mnd. produkt-garanti hvis ikke annet er eksplisitt spesifisert.  Det kan ytes utvidet garanti etter nærmere avtale.

For øvrig gjelder reklamasjonsreglene i Kjøpslovens §32.  I forbindelse med service og reparasjoner er garantiperiode på reservedeler og arbeide 3 måneder.  Der hvor plomberinger er brutt oppheves gjeldende garanti fra vår side.  Garantien gjelder kun produktet, øvrige kostnader slik som arbeide ved utskifting, frakter, Justergebyrer etc. dekkes ikke av garantien.

Det påhviler kjøper å undersøke varen straks etter mottagelsen. Så fremt kjøper vil påberope seg at leveransen er utilstrekkelig eller beheftet med feil, skal han senest 8 dager etter leveringen reklamere skriftlig eller pr. epost enten til kontaktperson eller til post@tamtron.no.

Under forutsetning av godkjent reklamasjon, erstattes den leverte vare med ny eller godtgjøres ved kreditering til kjøpsprisen etter vårt valg.

Vi påtar oss ikke erstatning for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller annet indirekte tap.

Vi aksepterer ikke krav om erstatning for skader som forvoldes av de leverte varers egenskaper.

Returnering

Returnering av feilbestilte varer kan kun skje etter forutgående avtale og senest 8 dager etter levering. Såfremt vi aksepterer kreditering, fratrekkes 15% til dekning av våre omkostninger. Unntatt er feilekspederte samt reklamasjonsberettigede varer (i henhold til ovennevnte reklamasjonsbetingelser). Med mindre annet er avtalt, er det en betingelse for kreditering av returnerte varer at disse er i ubeskadiget stand, samt at de emballeres forsvarlig i originalemballasjen.

Transport / Loddfrakt

Så fremt ikke annet er avtalt i kontrakt er alle kostnader forbundet med transport, loddtransport, Justering og godkjenning av utstyret, reise, reisetid, opphold, diett, overnatting og km godtgjørelse eller leiebil ikke dekket av tilbudspris. Kun når disse punkter er spesifisert vil de inngå i salgssum.

Levering / Risikoovergang

Alle bestillinger av produkter som er på lager effektueres omgående. Dersom produktet ikke er på lager, vil leveringstid variere etter produkttype og produsent. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på kjøper når varen blir overgitt til den fraktfører som skal forestå forsendelsen.

Salgspant

Tamtron  AS har panterett (salgspant) i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger jfr. Panteloven §3-14 flg.

Leveringstid

Leveringstiden regnes fra det tidspunkt alle spørsmål vedrørende leveringens utførelse er klarlagt. Når  en vesentlig overskridelse av den oppgitte leveringstid er sannsynlig, påhviler det oss å underrette kjøper om dette med opplysning om når levering kan forventes å finne sted.

Force majeure

Skulle det oppstå streiker, lock-out, force majeure, driftsforstyrrelser eller forstyrrelser i leveringsverkets normale transportsystem, eller andre hindringer, som vi ikke er herre over, berettiger det oss til å annullere ordren helt eller delvis i samme omfang som vår leverandør gjør det overfor oss. Vi er i så fall ikke pliktig til å plassere ordren andre steder.

Tillegg

Der hvor disse betingelser er utilstrekkelige vil NL-17  være gjeldende. Det er kjøpers ansvar å sette seg inn i disse bestemmelser.  En kopi av NL-17 kan fåes fra oss på forespørsel.